5 เทคนิครักษา Work Life Balance กับการทำงานในสถานการณ์ Covid - 19 4

06 February 2020


Work From Home เป็นการทำงานในสภาพแวดล้อมที่คนส่วนใหญ่ไม่คุ้นชินมากนัก จนเป็นเหตุให้เกิดการเสีย Work...

bukdtuighj