อีเวนท์ประจำ

 

Workshop Self Esteem การเห็นคุณค่าในตัวเองที่สร้างได้

04 November 2021

ช่องทาง zoom

Self Esteem คือ อะไร ?

Self Esteem คือ ความคิดเห็นที่มีต่อตัวเอง ซึ่งส่งผลต่อความกระตือรือร้นในการใช้ชีวิต รวมถึงการรับมือกับอารมณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู้ที่ม...

READ MORE >>

What is self-awareness?

08 November 2021

เข้าร่วมออนไลน์ทาง zoom

You might hear people talk about self-awareness as an important skill — not just for kids, but for adults, too. Self-awareness is the ability to tune in to your own feelings, thoughts, and actions....

READ MORE >>